Vzdělávání

05.12.2021

V roce 2020 uplynulo 400 let od chvíle, kdy se na Bíle Hoře rozpoutala památná bitva. Události hned po ní přinesly mnoho společenských změn a přinutily část pokrokových intelektuálů k jednomu z mnoha emigračních odlivů, které tento malý národ ve své historii zažil. Utíkali jako tzv. exulanti (mj. přes památný Růžový palouček u Litomyšle, kde si na památku nabrali "prsť rodné půdy") a nikdy se tu pak už neukázali. Byl mezi nimi i Jan Amos Komenský. Učitel národů a náš krajan. Návštěva jeho posledního spočinutí v malém holandském Naardenu stojí za to. I pro to, abychom si připomenuli, co vše "věčně pravdivého" už mu ve vědění a vzdělávání bylo jasné před čtyřmi sty lety. A co vše veřejně a hlasitě šířil do světa. Ale co my ani po čtyřech staletích nenaplňujeme. Proč? Víme to? Víme, a dobře. Jen si to moc nechceme přiznat a mluvit o tom. Škoda. Národ Komenského.

Stejně jako jiné disciplíny, i vzdělávání a rozvoj pracovníků podléhá určitému vývoji. Době se však přizpůsobují ne principy, nýbrž potřeby a nároky. Ty je nutné pečlivě sledovat, reagovat na ně a něčemu také - ze zkušeností, prozřetelnosti a odpovědnosti - předcházet.

Co tedy pro efektivní vzdělávání udělat a čemu předejít?

 • Vzdělávání jako součást firemní strategie a priorita

o vzdělávání není cíl, nýbrž strategický prostředek k dosažení cíle

o tak je také nutné s ním pracovat jako s celkem a pro naplnění jeho efektu vytvořit a dodržet veškeré nezbytné podmínky

o představme si následující situaci

 • pacient přijde k lékaři a ten mu řekne: "Máte angínu. Nasadíme antibiotika, začněte s nimi co nejdříve, užívejte je pravidelně a do vybrání."
 • pacient odpoví: "Pane doktore, co nejdříve to nepůjde, já teď musím řešit jiné priority, pravidelně - k tomu se zavázat nemohu a do vybrání - no to už vůbec ne." Co myslíte, že mu lékař ve vší slušnosti asi tak řekne?!

o a zpátky do našeho oboru

 • vzdělavatel je v naprosto stejné a často stejně absurdní situaci, neboli vzdělavatel = lékař, klient = pacient a vzdělávání = antibiotika
 • klient si vzdělavatele povolá, ten provede analýzu, vypracuje a odprezentuje návrh řešení, načež se od klienta dočká odpovědi: "Rozumím, ale (...) teď tady musíme řešit jiné priority, lidi na vzdělávání uvolnit nemohu, musíme to odložit, o kontinuitě je zatím předčasné se bavit, začněme tak za dva měsíce a pak uvidíme..."

o Absurdní příběh? Nikoli, běžná realita.

 • Absurdity pak následují deformace, třeba v podobě nepřímé úměry - čím déle "se s lidmi nic nedělalo" (a nejsou výjimky, kdy i v dnešní době 10 nebo 15 let), tím rychleji to teď má vzdělavatel napravit. Protože "to nutně potřebujeme" a navíc není moc času (z nezbytí už se uvažuje o rychlokurzu během oběda, lidské psychice a didaktickým zásadám navzdory).

o Ne vždy šťastným řešením je také určení jednoho, zpravidla nadnárodního vzdělavatele zahraničními centrálami. Takový vzdělavatel nemá šanci proniknout do specifik dané země a jejího trhu. Nehledě na celkové náklady (včetně cestovních), které však najednou nejsou problémem.

 • Angažovanost společnosti v rozvoji dovedností
 • společnosti si stále více uvědomují, že kurzem "to nekončí", nýbrž začíná
 • a že je nutné v solidně nastaveném systému (měl by jej "na klíč" dodat vzdělavatel) poctivě a přesně pokračovat až do konce
 • v celém konceptu se prolíná vzdělávání a rozvoj - to nejsou pouze periodické kurzy, nýbrž i koučování, workshopy, konzultace, mentoring, společné porady a jiné
 • je na dohodě společnosti a vzdělavatele, které všechny aktivity od něj bude nakupovat externě a které si, dle svých schopností, zajistí interně
 • pokud toto společnost pochopí a dodrží, vzdělávání a rozvoj jí přinese očekávaný efekt, a nemalý (v opačném případě hrozí riziko nekoncepčního a nežádoucího "přeškolování" zaměstnanců).
 • Interní trenéři, koučové

o do tohoto systému zapojit - pokud ve společnosti jsou - interní lektory nebo kouče (externí lektor nemůže zajistit společnosti všechny potřebné činnosti, pokud se s ním nedohodne na formě tzv. Interim Managementu)

o mezi externími a interními lektory je nutné pečlivě vyvážit spolupráci (její provázanost), koordinaci a vztah na bázi symbiózy (a odstranit tím časté obavy z "vnitřní konkurence").

 • Vyčerpání zaměstnanců a nedůvěra ve smysl vzdělávání

o podnikání

 • orientované na výkon (finanční efektivita, zpřísněné normy, časté změny aj.)
 • s mnohdy neexistujícími, nejasnými či nereálnými cíli
 • s neodpovídajícími podmínkami pro jejich dosažení
 • či se špatným "Leadershipem" (vč. motivace a komunikace)

zaměstnance psychicky, fyzicky i časově velmi vyčerpává, vede k poklesu nálady, motivace a pozitivní firemní kultury

o přispívají k tomu i pracovní podmínky (kanceláře typu "open space", elektronická komunikace na blízko i na dálku bez sociálního kontaktu, překlápění reality do virtuality ap.), které působí proti přirozenosti, lidské psychice a celkové vyčerpání urychlují

o riziko syndromu vyhoření "na popel" se povážlivě posouvá do stále mladších věkových kategorií - platí přitom, že čím zodpovědnější pracovník je, tím větší riziko vyhoření mu za daných podmínek hrozí (je to proto "jeden z nejsnazších" způsobů, jak si zlikvidovat dobré lidi)

o fungování managementu se pak rovná spíše permanentnímu krizovému managementu, kdy se stále něco musí "hasit" a na strategické záležitosti, včetně vzdělávání, "není kdy"

 • velmi důležitou, jakkoli nezáviděníhodnou roli při tom hraje střední management - ocitá se mezi dvěma mlýnskými kameny (svých podřízených a nadřízených) a pokud není dostatečně silný, asertivní a akceschopný na obě strany, nastupuje v zájmu svého přežití cestu kamufláže ("dělám, že to řeším, ale ve skutečnosti nic neřeším") a zejména pro své podřízené se pak stává tzv. "pošťákem"

o výsledkem toho všeho je, mimo jiné, postupná rezignace zaměstnanců na kvalitu a ztráta důvěry ve smysluplnost vzdělávání, které jim "tohle všechno nevyřeší" a naopak je bude frustrovat.

 • Příprava zaměstnanců na vzdělávání a jejich motivace

o posláním lektora není účastníky na začátku kurzu "pacifikovat", pro vzdělávání je teprve získávat a motivovat - to vše by ideálně a ve svém zájmu měl udělat zaměstnavatel, který své zaměstnance na kurzy za své peníze vysílá

o tedy "nepřehazovat" to na lektora

o lektor je zodpovědný za co nejkvalitnější předání a osvojení objednaného know how

o místo toho si z něj však účastníci nezřídka snaží udělat "vrbu" ("Víte, jak nám to pomůže? Vy jste jediný, komu tomu můžeme říci ...") a lektor pak "má plné ruce práce", aby kurz vrátil tam, kde má být a svoji práci odvedl tak, jak se od něj očekává a za co bude hodnocen.

 • Koncentrace účastníků na vzdělávání

o asi jsme ani nepotřebovali odborné studie, abychom si uvědomili, že závislost na mobilních telefonech, počítačích a jejich programech už dosahuje síly závislosti na tvrdých drogách (vědecky potvrzeno)

o pohled lektora na duševně poznamenané účastníky, kteří se bez těchto přístrojů během kurzu nedokáží obejít (a jejich manažeři je na dálku často ještě úkolují - proč je tedy na kurz posílali?), je jednak velmi smutný, jednak pro něj - pro pocit neslušnosti a "druhořadosti" - velmi frustrující

o je však zcela reálný.

 • ESF

o myšlenka podpory vzdělávání prostřednictvím Evropských strukturálních fondů byla a je v základu dobrá

o problémem bylo

 • časově dlouhé zprocesování a díky tomu adresnost využití (doba mezi předložením žádosti + projektu, schválením a samotnou realizací byla dlouhá, potřeby se mezitím proměnily, lidé, na které byl projekt psán, odešli apod.)
 • způsoby a korektnost využití finančních prostředků, které jsou v celé řadě případů "vosím hnízdem"

o v součtu to vše nezřídka vyústilo ve vzdělávání s "povinnou účastí" (aby se prostředky vyčerpaly), což logicky vedlo ke snižování kvality, motivace a k celkové dehonestaci a devalvaci vzdělávání jako takového

o škoda, být to tak ani zdaleka nemuselo, kdyby ...

 • Korupce

o slovo, které bychom raději neslyšeli a nečetli, kdyby nebylo aktuální

o díky stálé aktuálnosti toho společenského jevu dochází

 • k zeslabování významu některých dovedností (např. obchodních - v situacích, kdy výrobky a služby jsou v rámci konkurence srovnatelné, slábne komerční argumentace a vedle tlaku na cenu se hledají jiné, "zbylé" možnosti, jak prodat - rafinovaně se to při tom překryje nonšalantními výrazy jako např. "motivace ke koupi" ap.)
 • ke ztrátě důvěryhodnosti výběrových řízení, která občas bývají "napsána na někoho" nebo rozhodnuta předem (a důvěřivého uchazeče to zpravidla stojí ztrátu a zneužití jeho cenného know how, které nezřídka putuje k předem zvolenému vítězi, čili konkurentovi).
 • Morálka a její prvek odpovědnost
 • kdysi tradovaný vtip v duchu námi oblíbeného švejkování o tom, že "jedinou věcí, na kterou se můžeme spolehnout je to, že už se na nic spolehnout nemůžeme", se stal obecně platnou společenskou normou, nad kterou se už ani nepozastavujeme
 • efekt vzdělávání je podmíněn dodržováním morálních principů, a ty nám značně upadly
 • nespolehlivost a nesolidnost (nedodržování slibů, slov a termínů, neodpovídání na nepřijaté hovory a maily, nutnost neustálých urgencí, výzvy k účasti na výběrových řízeních - pak neodpovídání, nekomunikace, zaměstnávání potenciálních dodavatelů tvorbou nabídky a výdejem know how, pak žádná odpověď, nedostupnost na telefonáty a maily, klišé o nutnosti řešit jiné priority, tendence slibovat a neplnit, plkání laciných a nevěrohodných omluv ap.)
 • svědomí, ohleduplnost a odpovědnost (např. odborná kompetence pro výkon dané funkce, střídání pracovníků na rozhodujících pozicích, aniž by předali agendu či jakékoli informace svému nástupci = začít znovu a často opakovaně, nehledě na přerušení kontinuity procesů ve firmě vlastní aj.)
 • nebudou-li tyto a další elementární morální principy, zásady slušnosti a ohleduplnosti dodržovány, je více než jasné, že dopad vzdělávání do praxe a jeho efekt jsou značně oslabeny.
 • Tlaky na cenu

o vzdělávání je činností poskytující know how, což jak známo v překladu znamená "vědět jak" všem těm, kteří jak nevědí

o jako takové by jim tedy mělo významně pomoci, proto si jej koneckonců objednávají

o žádné know how není laciné - o to více by se jej měl každý klient snažit zužitkovat, aby se mu do něj vložené prostředky vrátily, a to x-násobně

o nikoli tedy podrobit vzdělávání procesu "slevománie", který u nás zachvátil celou řadu oborů a způsobil tím jejich devalvaci

o navíc, už samotná vstupní analýza potřeb klienta nezřídka odhalí, k jak velkému a často netušenému plýtvání finančními prostředky u společnosti dochází - snahy o poskytnutí slevy na vzdělávání (které by plýtvání mělo pomoci zabránit) pak působí přinejmenším nepatřičně

o to samozřejmě nevylučuje možnost vyjednávat o ceně vzdělávání v odůvodněných případech (objem činností, dlouhodobost spolupráce aj.).

 • Využití technologií ve vzdělávání

o vývoj a nástup nových technologií jsou nezadržitelné

o stále bychom si však měli opakovat, kdo pro koho tu vlastně je - správná odpověď samozřejmě zní, že technologie pro nás, nikoli obráceně

o pokud se týká vzdělávání, měli bychom se naučit vhodně kombinovat a vyvažovat různé formy a technologie (e-learningy, online systémy aj.) a do této mozaiky nezapomenout zařadit "živého člověka" - lektora nebo kouče - se všemi výhodami a efekty, které může poskytnout jedině on, kdežto jakákoli technika nikdy.

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastností povah vznešených."

J.A. Komenský (1592-1670)