.

VZDĚLANOST JAKO VELKÁ DEVIZA

Vzdělanost je považována za jednu z nejcennějších hodnot lidského života. Je také jednou z hodnot, kterou nám nikdo nikdy nevezme. Naše země je malá, není nás moc a je jen málo toho, čím se můžeme prosadit. Dokonce dobře prosadit. Právě vzdělaností. Mnozí na to poukazovali a mnozí to už dokázali. 

Nepromarněme proto čas a příležitost ani my.

Jaké trendy lze očekávat ve vzdělávání Soft Skills?

Vývoj v oblasti vzdělávání přinesl nové poznatky a zkušenosti, ve kterých je nutné se rychle zorientovat a vybrat ty nejprospěšnější. O které se aktuálně jedná?

1. „Prezenční“ a „distanční“ (on-line) vzdělávání.


Zkušenosti ukázaly, že „distanční“ on-line vzdělávání má svá omezení, jako např. interakci, sociální komunikaci aj. Je vhodné spíše pro výuku faktů a Hard Skills, kdežto výuku Soft Skills je nutné realizovat především „prezenční“ formou (a on-line prvky ji vhodně doplňovat a citlivě vyvažovat).

2. Důležitost zaměření vzdělávání (vedle jeho obsahu).


3. Aktuálnost tzv. „provozního učení“, „učení v průběhu práce“ a stále větší orientaci na praxi.


Vzdělávání více zaměřovat na „kritické“, aktuální potřeby společnosti a předávat ho v co možná reálné praxi, „on the job“ či „just in time“, dle zásad „kdykoli“ a „kdekoli“, formou sdílení a rozvíjení schopností, které klient už má.

4. Důraz na zkušenosti lektorů a koučů a jejich schopnost předat (koučování, facilitace) požadované dovednosti. To vše dle zásady „je to určeno právě vám“.


5. Samostatnost v učení a motivace k němu.


Vytváření podmínek pro samostudium, motivaci, individuální rozvoj zaměstnanců, vyvážený pracovní a životní rytmus (tzv. „well being“) a využívání možností

 • supervizních forem (mentoring, koučink, konzultace, individuální on the job training)

 • externího učení (školení, semináře, workshopy, inspirace, sdílení, potvrzení).

6. Nové komunikačné technologie. Co vše pro vás mohu udělat? 

Jaké jsou mé výhody?

Bohatá lektorská a koučovací praxe

 • 27 let (od r. 1994) a téměř 4000 dní aktivních lektorských a koučovacích zkušeností se Soft Skills programy "na míru" v ČR i zahraničí a jejich přípravou, realizací, aplikací, implementací a rozvojem a péčí o klienta
 • zkušenosti s trénováním tisíců zaměstnanců, více jak 250 renomovaných klientů z celkem 23 oborů
 • zkušenosti s vedením vlastní vzdělávací společnosti i externích týmů

 • zkušenosti s vedením zastoupení zahraniční obchodní společnosti

 • v průběhu lektorování nepřetržitý rozvoj vlastní obchodní a manažerské praxe

Profesní certifikace

 • Course Completion Certificate - Train the Trainers MASS Management and Sales Training 
 • Certifikační orgán Asociace trenérů a konzultantů managementu
 • certifikovaný kouč Erickson College International - Certificate of Completion, The Art and Science of Coaching
 • Koučink Centrum - Koučink - efektivní forma vedení lidí

 • Imados Logistic ve spolupráci s Vereniging Logistiek Management, Holland

 • Umění a management společenského chování a diplomatického protokolu - Eliška Hašková Coolidge 

Schopnosti

 • zaujmout a získávat druhé
 • schopnost předávat požadované dovednosti
 • motivovat
 • efektivně komunikovat a profesionálně vystupovat

Praktičnost

 • zaměření na potřeby klienta a jeho praxi
 • systematičnost, logika a schopnost dotahovat do konce
 • schopnost rychle a přesně vyhodnocovat a implementovat do praxe

Garance kvality

 • dlouholetá zkušenost podložená vlastní praxí
 • zodpovědnost - spolehlivost - čestnost - loajalita
 • aktivní osobní účast po celou dobu projektuV důsledku těchto charakteristik jsem se po letech vedení vlastní vzdělávací společnosti rozhodl vrátit k individuálnímu podnikání, jako jednotlivec OSVČ, a v trenérství a koučování Soft Skills pokračuji v ještě intenzivnější, zaměřenější a odpovědnější formě.

Jak řešení „na míru klientům“ sestavuji?

„In house“ neboli programy připravované klientovi  „na míru“ jsou jedním z nejúčinnějších způsobů firemního vzdělávání.

Jejich efekt stojí na následujících pilířích:

 • kvalitě a všestranné profesionalitě dodavatele (tedy možnosti se "o něj opravdu opřít" - jako o člověka i odborníka)
 • pečlivé přípravě celého programu (vč. zohlednění klientovy strategie a oborových specifik)
 • realizační fázi
 • fázi aplikační, implementační a rozvojové
 • průběžné i následné péči o klienta.

Absolventi takového programu pak nebudou mít pouze informace a znalosti, navíc nezřídka prchavé, nýbrž pevně zažité a v daném oboru prakticky využitelné dovednosti.

Z čeho řešení „na míru klientům“ sestavuji?

HR služby


Příprava, realizace a vyhodnocení výběrových pohovorů, Assessment Centre, Development Centre, hodnotící ankety, anketa 360°.

Kurzy


Aktivní, tréninkově pojaté „in house“ kurzy, zpravidla dvoudenní, pro skupinu 5 až 8 účastníků. Pečlivě připraveny „na míru“, zohledňují i specifika oboru klienta. Tréninkové prvky tvoří individuální a skupinová cvičení, prezentace, modelové situace s bezprostřední zpětnou vazbou a koučováním. Součástí kurzů je celková zpětná vazba a doporučení.

Simulační tréninky


Simulují chování podniku na reálném trhu a využívají situace, které společnost řeší. Účastníkům poskytují ucelenou představu o businessu firmy a jejích procesech, podporují pohled na ni jako na svou vlastní. Učí porozumět trhu, klientům i svým podřízeným, šetřit náklady a snažit se dosáhnout vyššího zisku.  

Mezikurzovní aktivity


Jejich posláním je oživování a osvojování na kurzu získaných informací a zkušeností, vytváření požadovaných návyků a přechod k postupnému získávání praktických dovedností.  

Follow Up


Realizovány zpravidla po ukončení vzdělávacího a rozvojového programu nebo mezi jeho jednotlivými prvky. Cílem je zhodnocení přínosu dovedností a rekapitulace jejich využití. Přidanou hodnotou je sdílení praktických zkušeností, poznatků a postřehů mezi účastníky.

Workshopy


Pracovní setkání vybrané skupiny zaměstnanců, vedené zkušeným trenérem. Cílem je nalézt řešení pro předem stanovené úkoly. Výstupem jsou jasně vynesené závěry a kroky, zajišťující realizaci v praxi. Výhodou je vysoká motivace účastníků na realizaci řešených témat.

Sdílení zkušeností


Aktivity pro skupiny účastníků na bázi workshopů na předem zvolená témata. Cílem je využití sdílených, obohacujících a v praxi osvědčených zkušeností, nápadů a metod. 

Webinář


Doplňková on-line forma založená na poradenství předem vybraných témat pro skupiny pracovníků.

On the Job Training


Metoda vzdělávání / tréninku na pracovišti. Pomáhá rozvíjet dovednosti v praktických situacích, během výkonu práce. Výhodou je rychlé osvojování, identifikace s úkoly, přebírání odpovědnosti a snazší naplňování cílů.

Koučování


Založeno na vlastním poznání a uvědomění, ke kterým je koučovaný pracovník veden koučem sérií promyšlených otázek. Výhodou je vysoká uplatnitelnost v praxi, snazší aplikace, přebírání odpovědnosti a rychlejší naplňování cílů.

Poradenství, konzultace


Založené na poradenském/konzultativním předávání poznatků a zkušeností pro skupiny i jednotlivce. Obsahují podložené rady, doporučení a postupy vedoucí k implementaci a dosažení pozitivní změny.

Supervize


Odborný dohled či bezpečný dozor jako součást poradenství, profesního růstu a obohacující zkušenosti. Napomáhá vnímat a reflektovat činnosti a vztahy, nacházet nová řešení.

... a navíc

Uvedené vzdělávání poskytuji:

prezenční i on-line (tzv. distanční) formou

ve vhodně zvolené kombinaci, a to na základě pečlivě provedené analýzy potřeb, možností a požadavků klienta. 

Uvedená témata, formy a jejich kombinace realizuji:

jak pro skupiny účastníků, tak i pro jednotlivce (dle plánu osobního rozvoje).

Jaká žádaná témata nabízím?

MANAGEMENT

POSÍLENÍ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

OBCHOD

POSÍLENÍ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

KOMUNIKACE A PREZENTACE

PODPORA A ROZVOJ

Jaké trendy nabízím?

OSOBNOST MANAŽERA

POSILOVÁNÍ OSOBNOSTI MANAŽERA

HR DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY

NEZBYTNÉ DOVEDNOSTI

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

SMYSLUPLNÉ A EFEKTIVNÍ

MOTIVACE

SÍLA PROGRESU

MORÁLNÍ INTELIGENCE, FIREMNÍ HODNOTY A KULTURA

BEZ NICH TO NEPŮJDE

WORK AND LIFE BALANCE

SPOKOJENOST A VYROVNANOST

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE MI!

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.