Cena zdraví 

Cesta na vrchol, na které kůň člověka po celou dobu provázel, byla sice poměrně strmá a opojná, jednoduchá však rozhodně nebyla. Mimo jiné i proto, že kůň, tento "dar nebes", byl také jenom živý tvor s omezenými silami, navíc poměrně citlivý, trpící na mnohá zranění a náchylný na komplikovaná onemocnění. Některá z nich dokonce přenosná na člověka a...

Sídliště a pohřebiště lidí mladší doby kamenné (neolitu, zhruba 8.000 až 5.000 let př.n.l.), ve které se zemědělství pro člověka stalo již hlavním zdrojem obživy, poskytují mnohem bohatší a pestřejší materiál pro to, abychom získali představu o úrovni tehdejší zdravotní péče.

Sjednocením Horního a Dolního Egypta králem Menesem kolem roku 3.000 př.n.l. vznikl jeden z vůbec prvních státních útvarů, čítající na 16 miliónů obyvatel spjatých s úrodným údolím řeky Nilu, a až do 4. století př.n.l. (kdy došlo k ovládnutí středomořské oblasti helénskou civilizací) hrál prvořadou roli v severovýchodní Africe a Přední Asii.

V Asii, mezi řekami Eufratem a Tigridem, přibližně ve stejnou dobu jako Egypt, vzniklo druhé nejstarší civilizační centrum. Dostalo název Mezopotámie neboli "meziříčí". Na jeho vzniku se podílelo hned několik svébytných kultur - sumerská, chetitská, assyrská, perská i babylónská. Mimořádně úrodné podmínky tohoto kraje se stávaly předmětem sváru a...

Ve východní Asii, podél dvou velkých řek Chuang-ce (Žluté řeky) a Jang-ce (Modré řeky), vznikla čtvrtá nejdůležitější starověká civilizace. Od samotného počátku měla zemědělský charakter a izolovanou geografickou polohu, která jí na rozlehlém území tohoto světadílu umožnila nerušený politický, ekonomický a sociální vývoj, navíc byla chráněná...

Řecko, jedna ze čtyř nejvýznamnějších civilizací starověkého světa. Počátky jejího vzniku sahají až do doby 2.000 let př.n.l., kdy ostrov Kréta ve východním Středomoří obývali lidé minojské kultury a ostrov Peloponésos lidé mykénské kultury. Historicky doložené dějiny Řecka se však počítají až od 8. století př.n.l. V průběhu následujících pouze...

V 8. století př.n.l. založily kmeny árijského původu v údolí řeky Tibery, v oblasti Lazia, jedno z nejstarších měst v Evropě a současně s ním i největší evropskou velmoc starověku. Řím. Později také přezdívaný jako Věčné město. Touto událostí se začaly psát dějiny římské říše. Do roku 241 n.l. ovládli Římané, kteří se vydávali za potomky slavných...

Kult koně, jeho až výstřední obliba a úcta k němu, enormní vytížení ve sportovních soutěžích a na bitevních polích, masové svážení těchto zvířat po tisícovkách do Říma ze zemí blízkých i vzdálených - to vše kladlo nebývalé nároky na jejich trenéry a zvěrolékaře. Zpočátku se jednalo především závodní využití koní na hipodromech, které na sebe...

O nebývalý vývojový posun veterinární medicíny se od 6. století našeho letopočtu zasloužili Arabové. Jejich říše tehdy zaujímala veliký kus světa - rozprostírala se od Asie přes severní Afriku až na samotný okraj západní Evropy, kde její břehy omývaly vody chladného Atlantického oceánu.

Středověk - více než tisíc let trvající dějinná epocha. Vyplňovala dlouhé období mezi zánikem starověké antické civilizace (konkr. Západořímské říše v roce 476) na straně jedné a začátkem novověku (dobytím byzantské Konstantinopole roku 1453 nebo také objevením Severní Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492) na straně druhé.